وب سایت شخصی محمدعلی ناصرالاسلامی

آیا میدانستید
دعوای الزام به تمکین

زن پس از جاری شدن صیغه عقد و رسمیت یافتن ازدواج با همسرش می‌تواند از او نفقه طلب كند. در مقابل مرد نیز می‌تواند از همسرش تقاضای تمكین كند.

این واژه یعنی زن موظف به برآوردن نیازهای زناشویی است. به این مساله تمكین خاص می‌گویند و البته تمكین عام نیز مطرح است كه به معنای حضور زن در سر زندگی‌اش است؛ اما از آنجا كه همیشه همه چیز در میان همسران با صلح و صفا شكل نمی‌گیرد، گاهی زنان مجبور به طرح شكایت برای دریافت نفقه می‌شوند و گاهی نیز مردان مجبور می‌شوند برای تمكین از همسر خود شكایت كنند.

لفظ تمكین به معنای الزام است و وقتی مرد دادخواست تمكین می‌دهد كه زنی بدون عذر موجه منزل مشترك زناشویی را ترك كرده باشد و حاضر به بازگشت به منزل مشترك نباشد.

با این توضیح مشخص می‌شود مردان زمانی دادخواست تمكین می‌دهند كه همسر آنها بدون اجازه منزل را ترك كرده باشد و حاضر به بازگشت هم نباشد. از طرف دیگر، مردها در این مرحله معمولا ابتدای كار شكایت نمی‌كنند، بلكه سعی می‌كنند با پادرمیانی بزرگ‌تر‌ها این مشكل را حل كنند و اگر به اصطلاح عامیانه این كار جواب نداد، قدم دیگری برمی‌دارند و با ارسال اظهارنامه، وظایف قانونی و شرعی همسر را به وی یادآوری می‌كنند. اگر باز هم این اتفاق رخ نداد، دادخواستی را با موضوع تمكین به دادگاه ارائه و در آن تلاش‌های انجام شده را قید می‌كنند و خواستار بازگشت همسر خود می‌شوند.

زنان تنها در شرایط خاصی می‌توانند از همسر خود تمكین نكنند. این شرایط خاص نیز شامل مواردی می‌شود كه مطابق قانون، تمكین زن و حضور در خانه مرد برای او ترس ضرر جسمانی، مالی یا شرافتی داشته باشد؛ البته در این مورد هم مانند تمامی دعاوی حقوقی هریك از طرفین باید ادعاهای خود را اثبات كنند وگرنه دادگاه زیر با%B