وب سایت شخصی محمدعلی ناصرالاسلامی

پروژه ها

مهر و موم ترکه

تعریف : مهر و موم ترکه حاصل یکی از موارد زیراست : ۱)      لاک یا موم که گداخته و در مدخل خانه و امثال آن یا صندوق یا پاکت و مانند آن قرار داده می شود. ۲)      نهادن علامت مهر رسمی بر روی لاک یا موم گداخته.   پس از…